Peniaze v zdravotníctve

Tlačová správa: Pomôže daň z cukru v boji s obezitou?

Vyspelé štáty zažívajú v posledných dekádach epidémiu obezity. Aj na Slovensku narástla miera obezity za posledných 35 rokov na dvojnásobok. Táto situácia vyvoláva tlak na zdravotný systém, ale aj na vznik politických riešení.

Tlačová správa: Pomôže daň z cukru v boji s obezitou?

Jedným z nich je „daň z cukru“, ktorá sa v posledných rokoch v rôznych formách zjavila vo viacerých štátoch sveta. Aj na Slovensku bola diskusia o dani z cukru, konkrétne v podobe zdanenia sladených nápojov, oživená analýzou IFP.

Sme presvedčení, že diskusia o dani predbieha diskusiu o obezite a spôsoboch čelenia tomuto problému. Preto sme v INESS pripravili novú publikáciu s názvom „Trpká daň z cukru“. V tejto publikácii sa okrem iného dozviete štatistické fakty o cukre a sladených nápojoch na Slovensku:

 • Na Slovensku od roku 1990 spotreba stolového cukru na osobu klesla o 20 %. Celková spotreba cukru vrátane kalorických sladidiel medzi rokmi 1993-2013 stúpla o 31 %. Od roku 2010 mierne klesá. V oboch štatistikách sú však veľké medziročné výkyvy a kvalita týchto dát je otázna.
 • Cukor zo sladených nápojov predstavoval 4% denného kalorického príjmu Slováka v roku 2013.
 • Spotreba rôznych typov sladených nápojov medzi rokmi 1998-2017 narástla o 64 %, od roku 2010 však klesá. Priemerný medziročný pokles v období 2010–2017 je -2,8 %.
 • Podľa odhadov INESS podiel nápojov na celkovom spotrebovanom cukre rástol zhruba do roku 2007, kedy sa trend otočil. Podiel cukrov v nápojoch na celkovej spotrebe cukrov výrazne  klesol na 32%.
 • Spotreba nesladených nápojov v rokoch 1998-2017 narástla o 128 %, spotrebitelia tak už dnes nahrádzajú sladené nápoje hlavne vodami
 • Podľa výpočtov INESS by pokles spotreby sladených nápojov o 1 % znamenal v slovenských podmienkach pokles spotreby cukru ako 0,4 gramu denne.

Druhá časť publikácie sa venuje polemike, nakoľko je cukor sám zodpovedný za nárast obezity a aké sú odhadované dopady dani z cukru v rôznych štátoch:

 • V USA narástla medzi rokmi 1970–2010 denná kalorická spotreba o 474 kalórií, no viac ako 90 % z tohto nárastu vedci pripisujú múke, cereálnym produktom a pridanému tuku.
 • Americká štúdia z roku 2010 prišla k záveru, že 1 percentuálny bod dane na sladené nápoje znižuje hodnotu BMI o 0,003. Normálna hodnota BMI je 18,5-25.
 • Iná americká štúdia  odhadla dopad 20 % dane ako zmenšenie miery obezity dospelých z 33,5 % na 30,8 % populácie.
 • Britská štúdia odhadla dopad 20 % dane ako zníženie počtu obéznych dospelých jedincov o 1,3 % v Británii, v Írsku by takýto efekt mala 10 % daň.
 • Nemecká štúdia z roku 2011 prišla k záveru, že zdravotné náklady na ľudí na hrane medzi nadváhou a obezitou sú vyššie o 15 %, pre ľudí s BMI 40 to bolo +64 % a pri ľuďoch s extrémne vysokým BMI 50  to je až +160 %.  

V závere konštatujeme, že rastúca prevalencia obezity je závažný zdravotnícky problém vo svete aj na Slovensku. Za nárastom obezity sú však komplexné spoločenské zmeny, ktoré viedli ku zmenám v životospráve a fyzickej aktivite  moderného človeka.  

Daň z cukru sa ukazuje ako nástroj s nízkym dopadom na množstvo skonzumovaného cukru a veľmi nízkym dopadom na zmenu BMI. Zmenu v miere obezity je možné dosiahnuť len komplexným prístupom.
INESS preto navrhuje:

 • Neotvárať diskusiu o dani z cukru samotnej, ale diskusiu o obezite ako takej.
 • Do roku 2020 dôkladne vyhodnotiť doterajších 10 rokov boja proti obezite pomocou ukazovateľov priamo spätých s obezitou.
 • V prípade neuspokojivých výsledkov predstaviť prepracovaný plán boja proti obezite s merateľnými cieľmi.
 • Zamerať pozornosť na komplexnú starostlivosť o obéznych v slovenskom zdravotníckom systéme.
 • Intenzívnejšie zapojiť zdravotné poisťovne. Napríklad umožniť poisťovniam finančne motivovať tých poistencov, ktorí sa aktívne zapájajú do zlepšovania/udržiavania ich zdravotného stavu.  Bez možnosti väčšej súťaže v produktoch poisťovní,  budú  však ich možnosti obmedzené.

Publikáciu si môžete stiahnuť ako PDF na tomto linku: http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/trpka_dan_cukru.pdf