Budúcnosť zdravotníctva

Ako bude chutiť recept na zdravotníctvo?

Zdravotníctvo si v 120 stranovom programovom vyhlásení vyslúžilo 9 strán. Sú v PVV nejaké pozitívne, či negatívne prekvapenia?

Hneď na začiatku sa nevyhne klišé o tom, že prvoradé musí byť zdravie občanov a že dôležitá je vlastnícka prítomnosť štátu. Hoci štát kontroluje nadpolovičnú väčšinu poistného trhu a zhruba 80 % lôžkového fondu v nemocniciach, mýtus o súkromníkoch, ktorí si rozobrali zdravotníctvo, a bezmocnom štáte žije naďalej.

Kľúčový bod vyhlásenia sa nachádza vo vete: „Vláda SR zadefinuje štandardnú zdravotnú starostlivosť“. Po tomto väčšina sektora aj odborníkov volá už 15 rokov, no doteraz bez odozvy. Aj toto by sme mohli prehlásiť len za prázdnu programovú deklaráciu, keby ďalšie riadky na tento zámer priamo nenadväzovali. Vláda chce zdravotné poisťovne zaviazať k spĺňaniu kvalitatívnych štandardov a možnosti vyplácať zisk až po „zaplatení objednaných výkonov“. Odhliadnuc od nejasnej poslednej podmienky (má snáď niektorá poisťovňa problém s platobnou disciplínou?) to znie ako férový krok. S jedným veľkým otáznikom – čo ak kritériá nebude spĺňať práve štátna poisťovňa? Bude nejako potrestaná? Podobne vyznieva podmienka, že „ak súčasný systém nebude prinášať hodnotu pre pacienta, bude zvážený unitárny systém.“ Štát má plnú regulačnú moc nad systémom a môže ho – nech už má dôvody akékoľvek – nastaviť aj tak, aby pridanú hodnotu neprinášal. Čo potom? Kritériá sú v poriadku, ak budú reálne dopadať na všetky tri poisťovne.

Na štandard priamo nadväzuje aj stať o komerčnom zdravotnom pripoistení. Jeho (ne)vzniknutie bude naviac plne závislé od toho, ako bude zadefinovaný štandard a nadštandard. Ak bude nadštandard extrémne úzky a zároveň obmedzíte tvorbu zisku zo štandardu, celé úsilie o zadefinovanie kvality štandardu pre poisťovne stráca zmysel, keďže zo systému ubudne motivácia súťažiť vo zvyšovaní štandardu.

Ambulantných lekárov nepoteší ani podmienka dohodnúť si akékoľvek platené služby do balíka pripoistenia, čo značne skomplikuje ich legálne poskytovanie.

Trocha nejasne vyznieva pasáž o reforme nemocničnej siete. Bude to „stará“ stratifikácia, alebo niečo úplne nové? Zámer vybudovať behom jedného volebného obdobia Rázsochy, Martin, a dve regionálne nemocnice sa v kontexte rozvíjajúcej sa globálnej krízy javí ako mimoriadne optimistický. Rovnako tak plán na zrýchlené zvyšovanie miezd zdravotných sestier, či automatické navyšovanie rozpočtových zdrojov v zdravotníctve.

Chvályhodná je zmienka o zdraví marginalizovaných komunít, ako aj zmienka lepšieho manažmentu pacienta, dobudovania ezdravia, zriadenia Health Technology Assesment agentúry posudzujúcej hodnotu za peniaze zdravotníckych technológií, či väčšie zapojenie pacientov do procesov. Tu ale platí, že napísané bude treba ukázať v realite.

Krokom vedľa je zrušenie doplatkov na lieky pre deti, či dôchodcov. Tieto skupiny sú už dnes chránené veľmi štedrými limitmi spoluúčasti. Ich plošné zníženie na nulu bude znamenať ďalšiu stratu cenných zdrojov a viac plytvania. Prínos tohto opatrenia je na druhej strane nejasný, nie je známe, že doplatky by pre tieto skupiny obyvateľov plošne znamenali problém.

Tento bod zároveň ilustruje celkové vyznenie zdravotníckej časti PVV. Obsahuje mnoho doteraz zanedbaných „taktických“ úloh, ktoré v prípade úspešnej realizácie povedú ku zlepšeniam slovenského zdravotníctva. Opatrenia, ktoré nepovažujeme za prínosné pre efektívnosť, či pre pacienta, najmä posilňovanie politického a byrokratického rozhodovania prostredníctvom monopolu štátu, sú napísané skôr defenzívne a ponechávajú otvorené dvierka na diskusiu. Odhliadnuc od nerealistického rozpočtového optimizmu, v PVV nám chýba najmä uchopiteľnejšie vízia zdravotníctva budúcnosti. Jasnejšie rozdelenie solidárnej a „spotrebnej časti“, zodpovednosti štátu a jednotlivca, úlohy verejnej pokladnice a našich peňaženiek, rozdiel medzi pacientom a spotrebiteľom. Nie neustály strach zo „súkromníkov“, ale hľadanie synergie. Prečo miesto vyháňania existujúcich, nehľadať v sektore priestor pre nových investorov? Pretože budúcnosť, v ktorej štátne, odvodmi a daňami financované zdravotníctvo už nemusí zvládnuť riešiť rakovinu, pandémie aj zlomené malíčky, sa nečakane rýchlo priblížila.

Nie je tradíciou slovenských programových vyhlásení predstavovať takéto vízie. Veríme ale, že nejaký priestor na jej predstavenie a zrealizovanie sa v nasledujúcich štyroch rokoch nájde.