Fungovanie zdravotníctvaPeniaze v zdravotníctve

Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne

Singapurský zdravotný systém je podľa posledného hodnotenia zdravotných systémov Bloombergu najefektívnejším na svete a podľa analytickej skupiny Economist Intelligence Unit dosahuje Singapur v oblasti zdravotníctva druhé najlepšie výsledky na svete. Singapur má zároveň 4. najvyššiu očakávanú dĺžku života pri narodení na svete.

Krajina má zavedený systém zdravotníctva, ktorý sa výrazne odlišuje od systémov v Európe, ale aj USA a krajín Commonwealth-u. Slovenským čitateľom tento systém približujeme v novej publikácii „Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne“. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať skrátenú ochutnávku textu.

Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne

Veľkú zásluhu na kvalite a udržateľnosti singapurského zdravotníctva má jeho unikátna štruktúra  financovania. Stojí na troch pilieroch, ktoré kombinujú osobnú zodpovednosť jednotlivcov so štátnou „záchrannou sieťou.“ Väčšina zdravotných služieb v Singapure je pritom platených. Rozsah cien je pomerne široký a závisí od poskytovateľa (verejný/súkromný), kvality dodatkových služieb, lokality a od toho, či je pacient „dotovaný“ alebo „súkromný“.

Prvý z pilierov je systém zdravotného sporenia MediSave. Obyvatelia Singapuru každý mesiac odvádzajú časť platu na sporiaci účet, ktorý je oslobodený od daní a vypláca sa naň aj úrok. Istým skupinám sporiteľov štát na účet MediSave finančne prispieva. Je možné robiť aj dobrovoľné (daňovo uznateľné) vklady, ale v definovanej maximálnej miere. Maximálne kumulatívne množstvo úspor na účte občana môže v roku 2023 dosiahnuť 68 500 SGD. Príspevky nad túto sumu sa presmerovávajú do dôchodkových úspor.

Jednotlivci nasporené peniaze využívajú na hradenie menej nákladnej zdravotnej starostlivosti, čím sa v zdravotníctve vytvára priamejšie spojenie medzi spotrebiteľom a nákladmi. Zároveň sporitelia môžu nasporené prostriedky využiť aj na úhradu starostlivosti o rodinných príslušníkov, čo vytvára ďalšiu motiváciu k rozumnej spotrebe zdravotnej starostlivosti a podporuje osobnú zodpovednosť jednotlivca. Zároveň však existujú limity na výber peňazí z tohto účtu, aby sa predišlo jeho vyčerpaniu pred starobou. MediSave nie je možné použiť na úplne ľubovoľnú zdravotnú starostlivosť. Napríklad v prípade chronických ochorení sa jedná o 19 konkrétnych diagnóz a všetky majú povinnú 15 % hotovostnú spoluúčasť.

Druhý pilier financovania sa volá MediShield Life a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť cenovú dostupnosť úkonov, akými je chemoterapia alebo dialýza – teda úkony nespadajúce pod rutinnú starostlivosť, prípadne úkony, ktorých náklady presahujú úspory na MediSave účte. Financuje sa poistným, ktoré obyvatelia Singapuru povinne platia a ktorého výška rastie s vekom, a vládnou dotáciou poistného. Ani tá však nie je univerzálna, ale odvíja sa od príjmu a veku.

MediShield však nepokrýva celé náklady liečby. Platí sa „deductible“, teda fixný poplatok, opäť  v závislosti od služby a veku. Okrem „deductible“ sa však platí ja percentuálna spoluúčasť, ktorá klesá s nárastom celkovej vyúčtovanej čiastky. Zároveň platí maximálny ročný limit 150 000 singapurských dolárov na čerpanie z MediShiled jedným pacientom. Poistenie MediShield Life je možné doplniť súkromným pripoistením. Na úhradu tohto súkromného pripoistenia je možné použiť prostriedky sporené na MediSave účtoch v prvom pilieri.

Tretím pilierom financovania zdravotnej starostlivosti je MediFund. Ide o akúsi „záchrannú sieť,“ ktorá zabezpečuje, aby aj jednotlivci v núdzi, ktorí nedokážu pokryť výdavky na zdravotníctvo z vlastných zdrojov, mali prístup k zdravotnej starostlivosti. MediFund nastupuje až vtedy, keď majú jednotlivci problémy s úhradou starostlivosti aj po vyčerpaní prostriedkov z MediSave, MediShield Life, a z vlastného vrecka. Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spadajúci pod schému MediFund má nezávislú komisiu, ktorá posudzuje a schvaľuje žiadosti a rozhoduje o výške poskytnutej pomoci. Tá závisí od finančnej, zdravotnej a sociálnej situácie jednotlivca a jeho rodinných príslušníkov, ako aj od výšky vystaveného účtu za zdravotnú starostlivosť.

Singapurská vláda zvyšuje finančnú dostupnosť zdravotníctva nielen dotáciami poistného, ale aj viacerými ďalšími politikami. Napríklad pacientom, ktorí sa rozhodnú absolvovať hospitalizáciu v izbe s 8 posteľami, vláda poskytuje dotáciu až do výšky 80 % nákladov za danú hospitalizáciu. Naopak hospitalizácie v izbách s jednou posteľou nie sú vládou dotované vôbec.

Rovnaká dotačná schéma sa vzťahuje napríklad aj na jednodňovú chirurgiu, v prípade ktorej sa dotácie (v závislosti od príjmu) pohybujú od 50 % do 80 %. Návšteva všeobecného lekára vo verejnej klinike je dotovaná až zo 75 %, rovnako tak špecialistu (zohľadňuje sa výška príjmu pacienta). Celkovo je v krajine v roku 2023 až 25 rôznych dotačných zdravotných schém.

Výhody singapurského zdravotného systému pre dlhodobú udržateľnosť

Singapurský zdravotný systém a jeho dlhodobé smerovanie obsahuje dva elementy, ktoré budú  kľúčové pre  udržateľné zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. V prvom rade motivuje jednotlivcov k osobnej zodpovednosti prostredníctvom väčšieho prepojenia s úhradou nákladov za zdravotnú starostlivosť, ale aj starania sa o vlastné zdravie. V druhom rade sa snaží zdravotnícke zariadenia a personál využívať čo najefektívnejšie zameraním sa na maximalizáciu hodnoty a prenesenie časti starostlivosti von z inštitucionálneho prostredia do komunít.

Unikátny je najmä systém financovania. Napriek tomu, že v posledných rokoch sa vznikom nových schém a programov zvyšuje jeho zložitosť, jeho existencia stále vytvára užitočné motivácie:

  • Núti pacientov uvažovať o hodnote čerpanej zdravotnej starostlivosti a o rôznych alternatívach použitia obmedzených finančných zdrojov. Napríklad si môže zvoliť menej komfortnú nemocničnú izbu a z ušetrených prostriedkov si kúpiť dodatočné poistenie, alebo presunúť zdroje na svojich blízkych. Pacient sa správa spotrebiteľsky a vytvára sa klientsky vzťah medzi pacientom a poskytovateľom.
  • Buduje reálne finančné úspory na nákladnú zdravotnú starostlivosť vo vyššom veku na úrovni jednotlivca.
  • Možnosť diferencovať produkt otvára nové možnosti pre poskytovateľov. Pacienti priplácajúci si za luxusnejšie podmienky môžu krížovo dotovať masovejšie služby. Možnosť rôznej cenotvorby vytvára podmienky pre udržanie špičkových (drahých) zdravotníkov a zároveň necháva priestor pre tých začínajúcich (lacných).
  • Bohatá štruktúra produktov vytvára v prostredí konkurenciu, ktorá pomáha kontrolovať rast nákladov.

Blog SME, 7.8.2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *